Правила визначення важливості жінки для чоловіка – Rules for determining the importance of a woman for a man

Він пропонує вийти заміж

Це є ключовим. Якщо чоловік назвав вас своєю дружиною/хоче це зробити – ось він, незаперечний доказ. Чоловік цінує ваші стосунки і бачить своє майбутнє з вами.

Він враховує ваші побажання та почуття

Коли ви говорите про важливі для вас речі по-жіночому (не вимагаючи), будь то прохання проводити більше часу разом або покупки, він діє, як ви просите. Це правило коректне, якщо у чоловіка справді є можливість задовольняти ваші бажання.

Він слухає вас

Не кожен чоловік у принципі здатний вислуховувати жінок: їм справді важко витримувати той шквал емоцій, що проходить через жінку. Пам’ятайте про це і не зловживайте! Тим не менш, якщо вам це важливо, вам потрібна підтримка, говоріть прямо. Якщо чоловік вислухає, то ви важливі для нього.

Він забезпечує вас

В міру своїх можливостей. Чоловік завжди показує своє ставлення, а не каже про нього. І взяти відповідальність за вас – це серйозний крок, який показує, що йому важливі саме ви.

Моногамія

Ви у відносинах тільки один з одним. І все!

Він піклується

Коли жінка дозволяє чоловікові дбати про себе, виявляти відповідальність та мужність, забезпечувати захист – це завжди чудово! Щоправда, це саме жіноче завдання дозволити чоловікові бути таким.

Чоловік допомагає за необхідності

При цьому важливо враховувати тональність прохання (не вимоги) та реальну можливість чоловіка допомогти.

Чоловік виходить на зв’язок щодня

Здається, нічого особливого в цьому немає — це нормально приходити додому кожен день або переписуватися. Насправді, не всі так живуть. Цініть те що маєте!

Чоловік хоче від вас дітей

Наочна ілюстрація того, що чоловік хоче бачити вас поруч на довгі роки вперед.

Чоловік захоплюється вами, насолоджується спілкуванням

Цей пункт також найчастіше залежить від жінки: наскільки вона може бути жіночною, ніжною, по-жіночому слабкою у стосунках, приймати допомогу та турботу від чоловіка. Це мистецтво. За замовчуванням ніхто нічого вам не винен!

Він трохи ревнує

Звичайно, він не перевіряє телефон і не вимагає, щоб ви звітували про те, де були, і докладно розповідали про свої плани. Однак, якщо жінка йому не байдужа, чоловік не закриватиме очі на відвертий флірт конкурентів з його коханою і не потерпить, якщо вона відповідатиме їм взаємністю.

© Times of Ukraine

. . . .

He proposes a marriage

If a man called you his wife / wants to do it. This is key. Here it is, indisputable proof. A man values ​​your relationship and sees his future with you.

He takes into account your wishes and feelings

When you talk about things that are important to you in a feminine way (without demanding), whether it’s a request to spend more time together or shopping, he acts as you ask. This rule is correct if a man really has the opportunity to satisfy your wishes.

He listens to you

Not every man, in principle, is able to listen to women: it is really difficult for them to withstand the flurry of emotions that goes through a woman. Remember this and don’t abuse it! However, if this is important to you, you need support, talk about it directly. If a man listens, you are important to him.

To the best of your ability

A man always shows his attitude, and does not talk about it. And taking responsibility for you is a serious step, showing that it is you that are important to him.

Monogamy

You are in relationship only with each other. And that’s it.

He cares

A woman allows a man to take care of herself, to show responsibility and courage, to provide protection – this is always wonderful! True, this is precisely the task of women – to allow a man to be like that.

He helps you if needed

When you urgently need to pick up a child from the garden or deal with an unexpected tire puncture on your car, a man comes to the rescue at the request of a woman. At the same time, it is important to take into account the tone of the request (not the demand) and the real ability of the man to help.

He contacts you every day

There seems to be nothing special about it – it’s normal to come home every day or text. In fact, not everyone lives like this. Appreciate things which you have!

He want kids with you

A clear illustration of the fact that a man wants to see you next to him for many years to come.

A man admires you, enjoys communication

This item also most often depends on a woman: how feminine, tender, femininely weak in a relationship she can be, accept help and care from a man. This is art. By default, no one owes you anything!

He’s a little jealous

Of course, he doesn’t check your phone or require you to report where you’ve been and detail your plans. However, if a woman is not indifferent to him, a man will not turn a blind eye to the frank flirting of competitors with his lover and will not tolerate if she reciprocates.

© Times of Ukraine

Leave a Reply