У Києві та Київській області найбільше порушень графіків відключень світла – In Kyiv and Kyiv region, there are the most violations of power outage schedules

У Києві та Київській області за результатами перевірок операторів розподілу електроенергії щодо дотримання черговості відключень світла та надання послуг споживачам зафіксовано найбільше порушень.

За результатами проведених Держенергонаглядом перевірок порушення з боку операторів систем розподілу електроенергії було виявлено у всіх регіонах України. Найбільше таких порушень зафіксовано у Києві, а також у Київській, Волинській, Полтавській, Миколаївській та Одеській областях. Найменше порушень – в Івано-Франківській, Кіровоградській та Рівненській областях.

Оператори систем розподілу електроенергії повинні дотримуватись таких пріоритетів:

  1. критична інфраструктура, зокрема об’єкти водо-, теплопостачання та лікарні
  2. об’єкти військово-промислового комплексу, які працюють на оборону держави
  3. підприємства, які виробляють критично важливі товари та продукти (наприклад, хлібопекарні та молокозаводи)
  4. житловий сектор

У Києві, Київській області та кількох регіонах через погане інформування споживачів кол-центрами операторів систем розподілу світла розпочалися перевірки.

“Якщо оператори систем розподілу не дотримуватимуться приписів контролюючих органів та не усунуть виявлені порушення, до їхніх керівників застосовуватимуться персональні адміністративні стягнення”, – повідомив голова Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Костянтин Ущаповський.

Під час воєнного стану Держенергонагляд проводитиме позапланові перевірки на об’єктах енергетики. Також представники цього відомства чергуватимуть на диспетчерських пунктах операторів систем постачання та розподілення електроенергії вранці та ввечері для контролю за дотриманням графіків відключення світла.

© Times of Ukraine

. . . .

In Kyiv and Kyiv region, according to the results of inspections of electricity distribution operators regarding compliance with the sequence of power outages and provision of services to consumers, the most violations were recorded.

According to the results of inspections carried out by the State Energy Inspectorate, violations by operators of electricity distribution systems were detected in all regions of Ukraine. Most of such violations were recorded in Kyiv, as well as in Kyiv, Volyn, Poltava, Mykolaiv, and Odessa regions. The fewest violations are in Ivano-Frankivsk, Kirovohrad and Rivne regions.

Operators of electricity distribution systems must adhere to the following priorities:

  1. critical infrastructure, including water and heat supply facilities and hospitals
  2. objects of the military-industrial complex that work for the defense of the state
  3. enterprises that produce critical goods and products (for example, bakeries and dairies)
  4. residential sector

In Kyiv, Kyiv region and several regions, due to the bad informing of consumers by the call centres of operators of light distribution systems, inspections have begun.

“If the operators of the distribution systems do not comply with the instructions of the controlling bodies and do not eliminate the detected violations, personal administrative penalties will be applied to their managers,” reported head of the National Commission, which carries out state regulation in the fields of energy and communal services, Kostyantyn Uschapovsky.

During martial law, the State Energy Inspectorate will conduct unscheduled inspections at energy facilities. Also, representatives of this department will be on duty at the control points of operators of electricity supply and distribution systems in the morning and in the evening to monitor compliance with blackout schedules.

© Times of Ukraine

Leave a Reply