Білгород – це насправді частина України – Bilhorod is really part of Ukraine

Це до хибної тези кремля про те, що Україну створив срср. До речі, Гомель, Білгород, Ростов, Кубань та багато інших міст і територій – це Україна! московія викрадала українські землі і намагається продовжувати це робити!

У 1917 році російська імперія розвалювалась, і стояло питання про кордони нових національних держав. Україні належали території, заселені переважно українцями. Більшовики ж прагнули загарбати усю територію колишньої імперії.

«3-й Універсал», яким було проголошено Українську Народну Республіку, містив норму: “Остаточне визначення границь Украінськоі народньоі республики, що до прилучення частин Курщини, Холмщини, Вороніжчини і сумежних губерній і областей, де більшість населення украінська, має бути встановлено по згоді організованоі волі народів”.

По селах “сумежних” територій почали збиратись сільські сходи, які постановляли до якої держави їм приєднатись. Якісь села голосували за Україну, якісь – за Білорусь. Після сільських сходів подібні рішення ухвалювали міські думи, волосні та повітові народні ради (колишні земські збори).

Більшовик Християн Раковський на українсько-російських мирних перемовах влітку 1918 року заявив, що на підтримку радянського уряду з Курської губернії, до складу якої входив Білгород, вони отримали аж одну телеграму.

російські архіви наразі не доступні для українських дослідників, тому не можна стверджувати точно, яке рішення ухвалила Білгородська міська дума. Утім, не думаємо, що воно було на користь російських більшовиків, адже інакше радянська пропаганда поширила би такий документ по усіх усюдах.

Більшовики силою захоплювали Білгород. Навіть вбили командира військової частини, що дислокувалась у місті. А потім рушили захоплювати Україну. Утім, це їм не вдалось.

10 квітня 1918 року місто було звільнено від більшовиків-загарбників. У Білгороді була встановлена українська влада. За законом “Про адміністративно-територіальний поділ України” від 6 березня 1918 року Білгородський повіт мав увійти до земель Донеччина та Харків (однак, адміністративна реформа так і не відбулась). Регіональні органи влади та управління зосереджувались у Харкові. Міським головою був Микола Слатін (у 1919 році його розстріляють більшовики). Повітовим старостою призначений Володимир Куколь-Яснопольський.

У Білгороді відкрилась митниця, прикордонний “дозорчий пункт”, у школах вводились українознавчі предмети та викладання українською мовою. У кіосках з пресою появились україномовні видання. Працювала Державна варта.

Кілька раз більшовики намагались захопити український Білгород. Утім, швидко відступали. Лише після накопичення сил та скориставшись політичною ситуацією в Україні наприкінці 1918 року, росіяни відновили наступ.

10 грудня повітовий староста розпочав евакуацію повіту вглиб України. 20 грудня 1918 року, після восьмигодинного бою, українські сили та німецький гарнізон покинули Білгород. Туди вступили росіяни.

“Тимчасовий робітничо-селянський уряд України” фактично зробив Білгород столицею радянської України, а невдовзі спеціальним декретом підтвердив приналежність Білгородського повіту до України. Через місяць більшовики спохопилися і передали Білгород до росії.

© Times of Ukraine

This is due to the false thesis of the kremlin that Ukraine was created by the ussr. By the way, Gomel, Bilhorod (Belgorod), Rostov, Kuban and many other cities and territories are Ukraine! moskovia have stolen Ukrainian lands and are trying to continue to do so!

In 1917, the russian empire collapsed, and the question of the borders of the new nation-states arose. Ukraine owned territories inhabited mainly by Ukrainians. The bolsheviks sought to seize the entire territory of the former empire.

“The 3rd Universal”, which proclaimed the Ukrainian People’s Republic, contained a rule: “The final definition of the borders of the Ukrainian People’s Republic organized will of the peoples”.

Village assemblies began to gather in the villages of “adjacent” territories to decide which state to join. Some villages voted for Ukraine, some for Belarus. After village meetings, similar decisions were made by city councils, township and county people’s councils (former zemstvo assemblies).

During the Ukrainian-russian peace talks in summer of 1918, bolshevik Christian Rakovsky declared that they had received a telegram in support of the soviet government from the Kursk province, which included Belgorod.

Unfortunately, russian archives are currently not available to Ukrainian researchers. Therefore, it is impossible to say exactly what decision the Belgorod City Duma made. However, we do not think that it was in favor of the Russian Bolsheviks, because otherwise Soviet propaganda would have spread such a document everywhere.

The bolsheviks seized Belgorod by force. They even killed the commander of a military unit stationed in the city. And then they set out to capture Ukraine. However, they did not succeed.

On April 10, 1918, the city was liberated from the bolshevik invaders. Ukrainian government was established in Belgorod. According to the law “On the administrative-territorial division of Ukraine” of March 6, 1918, Belgorod district was to enter the lands of Donetsk and Kharkiv (however, administrative reform did not take place). Regional authorities and administrations were concentrated in Kharkiv. Mykola Slatin was the mayor (he was shot by the bolsheviks in 1919). Volodymyr Kukol-Yasnopolsky was appointed county head.

Customs and a border checkpoint were opened in Belgorod, and Ukrainian studies and Ukrainian language teaching were introduced in schools. Ukrainian-language publications appeared in newsstands. The State Guard worked.

Several times the bolsheviks tried to capture Ukrainian Belgorod. However, they quickly retreated. Only after the accumulation of forces and taking advantage of the political situation in Ukraine in late 1918, the russians resumed the offensive.

On December 10, the county head began evacuating the county deep into Ukraine. On December 20, 1918, after an eight-hour battle, Ukrainian forces and the German garrison left Belgorod. The russians joined there.

The “Provisional Workers ‘and Peasants’ Government of Ukraine” actually made Belgorod the capital of soviet Ukraine, and soon a special decree confirmed the affiliation of Belgorod County to Ukraine. A month later, the bolsheviks came to their senses and handed over Belgorod to russia.

© Times of Ukraine