Дух геометричної абстракції – The spirit of geometric abstraction

Геометрія грає ключову роль у створенні творчих робіт, і її вплив не має собі рівних у стилі геометричної абстракції.

Стиль геометричної абстракції – це форма абстрактного мистецтва, яка:

  • Заснована на використанні простих геометричних форм
  • Зазвичай розміщується в неілюзіоністичних просторах, зосереджуючись на притаманній двовимірності творів мистецтва, як вони виглядають.
  • Зазвичай поєднується в необ’єктивні композиції без конкретного фокусу
  • Твори геометричної абстракції прагнуть змінити вибір звичайних форм і зображень, з якими ми стикнемося в нашому повсюдному житті, щоб створити цілу частину, яка розповідає власну історію.

Більшість із цих робіт є нереферентом, тобто твір існує всередині себе, не спонукаючи глядача асоціювати роботу із зовнішнім впливом.

Тим не менше, геометрична абстракція, безсумнівно, народилася з кубістських ідеологій і обґрунтовується на трьох сторонах цього руху:

Традиційний кубізм (1907-1908) – Започаткований Пабло Пікассо та Жоржем Браком. Кубісти прагнули підірвати традиційні форми зображення, щоб закріпитися на імітаційній формі у навколишньому видимому світі.

Аналітичний кубізм (1910) – фронтальні поверхні, що перекриваються, утримуються разом лінійним поясом.

Синтетичний кубізм (1912-1914) – запровадження синтезованих форм, намальованих плоскою фарбою, абстрактного простору та конструктивних елементів композиції.

Ці три аспекти перетворилися на фундаментальні характеристики абстрактного геометричного мистецтва, які ми знаємо сьогодні.

Художники кінця 1910-х і початку 1920-х років отримали свободу експериментувати з абсолютно просторовими відносинами та матеріалами через двовимірний простір, щоб розповісти абсолютно нову історію через мистецтво.

Піонери геометричної абстракції:

Піт Мондріан – голландський художник, чиї роботи мали на меті передати «абсолютну реальність» зі світом, побудованим у суто геометричних формах. Мондріан вважав, що геометрія була основною силою, яка рухала кожен досвід у нашому житті, усуваючи всі посилання на «реальний світ», яким ми можемо його бачити.

Казимир Малевич – художник, який прагне досягти «абсолюту» та вищої духовної реальності, яку він називав «четвертим виміром». Він зробив це, створивши безпредметні композиції елементарних форм, які плавали в білому, неструктурованому просторі.

“Коло і Квадрат” – група французьких художників, які використовували геометричність, як основний принцип стилю ар-деко. Це сприяло широкому використанню геометричних форм в образотворчому мистецтві, а також в архітектурі Парижа.

Рух геометричної абстракції не обмежувався якимось одним регіоном чи країною, після чого багато течій у мистецтві почалися у 20 столітті. Це було всесвітнє революційне явище, яке охопило всі континенти!

Поєднання елементів форми та абстрактної думки – є безмежною можливостю та інтерпретацією геометричних елементів, які будуть захоплювати вас та ваші можливості протягом усього життя.

Твори геометричної абстракції надзвичайно універсальні та добре поєднуються майже з будь-яким оточенням. Приділіть трохи часу, щоб розчинити форму та кути вашої стіни та подумати, які елементи можуть покращити простір, особливо як центральний елемент!

© Times of Ukraine

. . . .

Geometry plays a key role in making of creative works, and its influence is unmatched in the style of geometric abstraction.

The style of geometric abstraction is a form of abstract art that is:

  • Based on the use of simple geometric forms and shapes
  • Usually set in non-illusionistic spaces, focusing on the inherent two-dimensionality of artworks as they appear
  • Commonly combined into non-objective compositions without a particular focus subject
  • Works of geometric abstraction seek to repurpose common shapes and images that we encounter in our daily lives to create a cohesive piece that tells its own story.

Most of these works are non-referential, meaning that the piece of artworks exists within itself, not calling the viewer to associate the work with external influence.

Still, geometric abstraction was undoubtedly born out of cubist ideologies, and is founded in three of the movement’s pillars:

Traditional Cubism (1907-1908) – Initiated by Pablo Picasso and Georges Braque, cubists sought to subvert traditional depictions of shape to rely on imitation of forms in the surrounding visual world.

Analytic Cubism (1910) – Overlapping frontal surfaces held together by a linear gird.

Synthetic Cubism (1912-1914) – Introduction of flat-painted synthesized shapes, abstract space, and constructional elements of compositions
These three aspects grew into the fundamental characteristics of abstract geometric art as we know it today.

Artists in the late 1910s and early 1920s were given the freedom of experimentation with different spatial relationships and materials through a two-dimensional space to tell an entirely new story through art.

Pioneers of Geometric Abstraction:

Piet Mondrian – A Dutch painter whose work intended to convey “absolute reality” with the world construed in purely geometrical forms. Mondrian believed geometry was the underlying force that drove every experience in our lives, expunging all references to the “real world” as we are capable of seeing it.

Kazimir Malevich – A painter who strove to achieve “the absolute” and the higher spiritual reality he referred to as the “fourth dimension.” He did this by creating non-objective compositions of elemental forms that floated in white, unstructured space.

Cercle et Carré – A group of French painters that used geometric as the underlying principle of the Art Deco style. This propagated broad use of geometric form in visual artworks as well as architecture in Paris.

The geometric abstraction movement was not confined to any one region or country, as many art movements in the 20th century began. It was a worldwide revolutional phenomenon that spanned across continents!

Combining elements of shape and abstract thought, there are endless possibilities and interpretations to geometric pieces that will keep you and your guests enamored throughout the life of the work.

Works of geometric abstraction are extremely versatile and pair well in almost any setting. Take some time to consider the shapes and angles of your wall and consider what pieces might enhance the space, especially as a centerpiece!

© Times of Ukraine

Leave a Reply