Трьох російських вчених, які працювали над так званою гіперзвуковою зброєю, затримали за “державну зраду” – Three russian scientists who worked on the so-called hypersonic weapon were detained for “treason”

У листі, опублікованому Інститутом теоретичної та прикладної механіки імені Христиановича (ИТПМ), російські дослідники засудили арешти своїх колег Анатолія Маслова (76), Олександра Шиплюка (57) і Валерія Звегінцева.

Усі троє вчених належать до ИТПМ, що є частиною Сибірського відділення російської академії наук у Новосибірську. Маслов був заарештований 28 червня 2022 року в Новосибірську і ув’язнений в москві, в СІЗО “Лефортово”. Шиплюка заарештували через місяць, а Звєгінцева — наприкінці квітня.

Їм пред’явлені “дуже серйозні звинувачення”, які підпадають під статтю 275 кримінального кодексу росії (“державна зрада”, карається від 12 до 20 років позбавлення волі).

У тексті, дослідники стверджують, що троє вчених невинуваті: “Ми знаємо, що кожен з них є патріотом і чесною людиною, нездатною робити те, у чому їх підозрює влада”. Вони наполягають на тому, що доповіді Маслова, Шиплюка та Звєгінцева на міжнародних симпозіумах та публікаціях неодноразово перевірялися на відсутність інформації з обмеженим доступом.

У 2012 році Маслов і Шиплюк представили результати експерименту з розробки гіперзвукової ракети на семінарі в Турі, Франція. У 2016 році всі троє були одними з авторів статті про високошвидкісні випробування в аеродинамічній трубі, проведені в їхній лабораторії.

Робота Маслова включала те, як газ поводиться навколо фізичних об’єктів – таких як ракети чи літаки – на надзвукових швидкостях.

У своєму листі колеги також згадують випадок Дмітрія Колкера, якого 30 червня 2022 року заарештували за “державну зраду”, будучи хворим на невиліковну стадію раку. Доставлений до москви, він помер там через два дні після приїзду. Його звинуватили у передачі Китаю даних, що містять “державну таємницю”.

Ці звинувачення свідчать про те, що “будь-яка стаття чи репортаж може призвести до звинувачень у державній зраді”, пишуть дослідники, додаючи, що “в цій ситуації ми не просто боїмося за долю наших колег. Ми просто не розуміємо, як продовжувати виконувати свою роботу”.

Наостанок підписанти кажуть, що подібні випадки справляють жахливий вплив на молодих російських вчених: “Навіть сьогодні найкращі студенти відмовляються йти до нас працювати, а наші найкращі молоді співробітники йдуть. Низка напрямків досліджень, які мають вирішальне значення для майбутнього аерокосмічної технології, закриваються просто тому, що молоді дослідники бояться займатися такими дослідженнями”.

© Times of Ukraine

. . . .

In a letter published by the Khristianovich Institute of Theoretical and Applied Mechanics (ITPM), russian researchers condemned the arrests of their colleagues Anatoly Maslov (76), Oleksandr Shiplyuk (57) and Valery Zvegintsev.

All three scientists belong to ITPM, which is part of the Siberian branch of the russian academy of sciences in Novosibirsk. Maslov was arrested on June 28, 2022 in Novosibirsk and imprisoned in moscow, in the Lefortovo pre-trial detention center. Shiplyuk was arrested a month later, and Zvegintsev — at the end of April.

They have been charged with “very serious charges” under article 275 of the russian criminal code (“treason”, punishable by 12 to 20 years in prison).

In the text, the researchers argue that the three scientists are innocent: “We know that each of them is a patriot and an honest person, incapable of doing what the authorities suspect them of.” They insist that the reports of Maslov, Shiplyuk and Zvegintsev at international symposia and publications were repeatedly checked for the absence of information with limited access.

In 2012, Maslov and Shiplyuk presented the results of an experiment on the development of a hypersonic rocket at a seminar in Tours, France. In 2016, all three co-authored a paper on high-speed wind tunnel tests conducted in their lab.

Maslov’s work involved how gas behaves around physical objects – such as rockets or airplanes – at supersonic speeds.

In their letter, the colleagues also mention the case of Dmitriy Kolker, who was arrested on June 30, 2022 for “treason”, while suffering from an incurable stage of cancer. Brought to moscow, he died there two days after arrival. He was accused of transferring data containing “state secrets” to China.

These accusations suggest that “any article or report could lead to accusations of treason,” researchers wrote, adding that “in this situation, we are not just afraid for the fate of our colleagues. We just don’t understand how to continue to do our jobs.”

Finally, the signatories say that such cases have a terrible effect on young russian scientists: “Even today, the best students refuse to come to work for us, and our best young employees leave. A number of areas of research that are critical to the future of aerospace technology are being shut down simply because young researchers are afraid to pursue such research.”

© Times of Ukraine

Leave a Reply