Підвищення тарифів – це несистемна стратегія, яка призведе до економічних втрат – Raising tariffs is an unsystematic strategy that will lead to economic losses

Станіслав Зінченко, експерт, директор GMK Center

Підвищення тарифу на передачу та диспетчеризацію електроенергії, яке ініціює “Укренерго” – рішення несистемне та недалекоглядне, і в майбутньому призведе тільки до погіршення стану української економіки.

Тож компанія має залучити кошти від міжнародних фінансових установ замість того, аби добивати бізнес.

Ми – єдина країна, яка ще під час ковіду піднімала податки і тарифи два роки поспіль, поки інші країни стимулювали бізнес та споживання. Звісно, що під час війни Україні потрібно наповнювати бюджет. Але цей бюджет наповнюється ефективно та системно не підвищенням тарифів на перевезення чи на передачу електроенергії, а за рахунок підтримки виробників і експортерів, які два роки війни працюють, сплачують податки, допомагають армії і експортують.

Це системний притік в Україну валютної виручки, тому що саме це тримає нашу фінансову систему. А головним джерелом цієї валютної виручки є експортери, які у нинішніх умовах як ніколи потребують державної підтримки.

Сьогоднішнє бажання тут і зараз отримати на 5-10 доларів більше надходжень у вигляді підвищення державних тарифів, – це не є ефективне і системне рішення, це нонсенс. Нам необхідні довгострокові економічні результати. Але підняття тарифів, збільшення тягаря на бізнес, що ледь виживає під час війни, – це не є довгострокова та стала економічна стратегія.

Окремі питання також виникають до ефективності використання монополіями коштів, які вони отримують від постійного підвиищення тарифів на свої послуги. 

Питання до ефективності використання надходжень залишається відкритим для кожного держпідприємства. Держпідприємства не мають ефективної системи управління, такі ж неефективні і їхні операційні витрати. Саме тому їм потрібно в першу чергу шукати власні резерви для підвищення ефективності.

Наразі “Укренерго” – це одна з небагатьох українських компаній, якій напряму готові допомагати західні партнери.

Партнери готові допомагати обладнанням, фінансовими вливаннями. Так хай Укренерго краще отримує якісь кредити від ЄБРР, співфінансування від Міжнародної фінансової корпорації чи допомогу Єврокомісії, ніж намагається добити тарифами, а це саме легке завжди для них, – промисловість, яка ще працює.

Як відомо, “Укренерго” виступило з ініціативою підвищити тариф на передачу та диспетчеризацію електроенергії для бізнесу. Експерти енергетичного ринку виступили проти цього рішення – адже чергове зростання тарифів посилить кризу у багатьох галузях і в довгостроковій перспективі тільки погіршить економічну безпеку України.

© Times of Ukraine

. . . .

Stanislav Zinchenko, expert, director of GMK Center

The increase in the tariff for transmission and dispatching of electricity initiated by Ukrenergo is an unsystematic and short-sighted decision, and in the future will only lead to a deterioration of the state of the Ukrainian economy.

So the company should attract funds from international financial institutions instead of killing the businesses.

We are the only country that raised taxes and tariffs for two years in a row even during the Covid-19 pandemic, while other countries stimulated business and consumption. Of course, during the war, Ukraine needs to replenish its budget. But this budget is filled effectively and systematically not by raising tariffs for transportation or transmission of electricity, but by supporting producers and exporters who have been working for two years during the war, paying taxes, helping the army and exporting.

This is a systemic inflow of foreign exchange earnings into Ukraine, because this is what keeps our financial system going. And the main source of this foreign exchange earnings are exporters, who in the current conditions need state support more than ever.

Today’s desire here and now to receive 5-10 dollars more income in the form of an increase in state tariffs is not an effective and systematic solution, it is nonsense. We need long-term economic results. But raising tariffs, increasing the burden on businesses barely surviving during the war, is not a long-term and sustainable economic strategy.

Separate questions also arise regarding the effectiveness of monopolies’ use of the funds they receive from the constant increase in tariffs for their services. 

The question of the efficiency of the use of revenues remains open for every state-owned enterprise. State-owned enterprises do not have an effective management system, and their operating costs are also ineffective. That is why they need to first of all look for their own reserves to increase efficiency.

Currently, Ukrenergo is one of the few Ukrainian companies that Western partners are ready to help directly.

Partners are ready to help with equipment and financial infusions. So let Ukrenergo better receive some loans from the EBRD, co-financing from the International Finance Corporation or help from the European Commission, than trying to finish off with tariffs, and this is always easy for them – an industry that is still working.

As you know, “Ukrenergo” took the initiative to increase the tariff for the transmission and dispatch of electricity for businesses. Experts of the energy market opposed this decision – because the next increase in tariffs will intensify the crisis in many industries and in the long term will only worsen the economic security of Ukraine.

© Times of Ukraine

Leave a Reply