Війна в Україні вже 2 роки: українці все менше вірять у перемогу – 2 years of war in Ukraine: Ukrainians believe in victory less

Багато людей в Україні все ще вірять у перемогу, але думки про те, що це означає і коли це станеться, почали сильно розходитись. Зараз більшість вважає, що на це підуть роки.

Вперше з початку війни опитування показують, що більшість вважає, що країна рухається у неправильному напрямку. Надії на повернення росії до її законних кордонів немає жодних.

Недостатня фінансова та військова підтримка України з боку Заходу означає, що ситуація йде у напрямку погіршення. Дефіцит боєприпасів уже став проблемою, і можливостей подолати це немає.

Внутрішня суспільно-політична ситуація в Україні близька до колапсу. Зеленський майстерно робить одну помилку за іншою, тому втратив популярність серед українців.

На початку лютого Зеленський звільнив популярного командувача збройних сил Валерія Залужного, що призводить до масового невдоволення народу та армії політикою Зеленського.

Напередодні звільнення Залужного 94% українців довіряли йому як головнокомандувачу. Натомість Сирському, який народився в росії, в Україні не довіряють.

Також величезна проблема України – репресивна мобілізація, що призвела до повного падіння рейтингу Зеленського. Українці вважають за необхідне формування професійної армії на добровільній, контрактній основі з фінансовою мотивацією, замість хапання чоловіків зовсім непридатного для військової служби віку – до 60(!). Армія, створена насильницькою мобілізацією чоловіків, здебільшого віком від 45 до 60, не здатна перемогти.

Складний момент настане в Україні у травні, коли офіційно завершиться п’ятирічний президентський термін Зеленського. Завдяки військовому становищу (за наявності відсутності офіційно визнаної війни), яке запровадив сам Зеленський, він хоче займати кабінет президента довше.

Таким чином Зеленський сам себе підставив під удар політичної опозиції, яка під небажанням Зеленського вести переговори бачить бажання Зеленського побути ще президентом.

Оскільки Зеленський своїми діями втратив популярність у країні, то продовження його наявності на посаді президента в такий непопулярний спосіб остаточно ліквідує його політичний імідж.

© Times of Ukraine

. . . .

Many people in Ukraine still believe in victory, but opinions about what that means and when it will happen have begun to diverge. Now most believe that it will take years.

For the first time since the start of the war, polls show a majority believe the country is headed in the wrong direction. There is no hope for Russia’s return to its legal borders.

The insufficient financial and military support of Ukraine from the West means that the situation is deteriorating. The shortage of ammunition has already become a problem, and there is no way to overcome it.

The internal socio-political situation in Ukraine is close to collapse. Zelensky skillfully makes one mistake after another, which is why he has lost popularity among Ukrainians.

In early February, Zelensky fired the popular commander of the armed forces Valery Zaluzhny, which leads to mass dissatisfaction of the people and the army with Zelensky’s politics.

On the eve of Zaluzhny’s release, 94% of Ukrainians trusted him as commander-in-chief. On the other hand, Syrsky, who was born in Russia, is not trusted in Ukraine.

Also, a huge problem of Ukraine is repressive mobilization, which led to a complete drop in Zelensky’s rating. Ukrainians consider it necessary to form a professional army on a voluntary, contractual basis with financial motivation, instead of seizing men completely unfit for military service – up to 60 years old(!). An army created by the forced mobilization of men, mostly between the ages of 45 and 60, is unable to win.

A difficult moment will come in Ukraine in May, when Zelensky’s five-year presidential term will officially end. Due to the military situation (in the absence of an officially recognized war), which Zelensky himself introduced, he wants to hold the office of the president for longer.

In this way, Zelensky put himself under the attack of the political opposition, which sees in Zelensky’s reluctance to negotiate as Zelensky’s desire to remain president.

Since Zelensky lost popularity in the country by his actions, the continuation of his presence in the post of president in such an unpopular way will finally eliminate his political image.

© Times of Ukraine

Leave a Reply