Корупція та некомпетентність заважають Україні перемогти – думка народу – Corruption and incompetence prevent Ukraine from winning – people’s opinion

61,7% опитаних українців вважають, що корупція при закупівлі для потреб армії найбільше шкодить спроможності України перемогти росію.

Про це свідчать дані загальнонаціонального соціологічного дослідження, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» та Київським міжнародним інститутом соціології за підтримки Празького центру громадянського суспільства.

Дослідження провели у липні, його присвятили питанням адаптації українців до життя в умовах війни, зокрема сприйняття ситуації з діями уряду щодо зміцнення обороноздатності.

На питання “Як часто ви стикаєтеся з повідомленнями чи новинами про проблеми у ЗСУ, які заважають військовим ефективно воювати з ворогом?”, майже 30% відповіли “дуже часто”, ще 31% – “часто”.

Серед проблем, які, на думку опитаних, найбільше шкодять здібності України перемагати росію, українці назвали:

корупція при закупівлі для потреб армії – 61,7%

нестача боєприпасів – 58,3%

нестача критичного обладнання (безпілотників, систем зв’язку) для підрозділів на передовий – 54%

корупція та некомпетентність у військкоматах 53,8%

нестача броньованої техніки на передовій 51,7%

некомпетентне керівництво на низовому рівні 27,3%

незадовільний рівень тренування та підготовки мобілізованих 22,1%

некомпетентне керівництво на найвищому рівні 20,6%

незадовільна організація евакуації поранених 20,5%

Серед тих, хто, на думку українців, відіграє ключову роль у забезпеченні військових на фронті всім необхідним рядові волонтери. Так вважають 59,8% опитаних респондентів. Великі волонтерські фонди (53,1%), іноземні держави – союзники України (48,1%) самі солдати за рахунок власних коштів (42,8%), уряд (25%), бізнес (14,4%).

© Times of Ukraine

. . . .

61.7% of surveyed Ukrainians believe that corruption in procurement for the needs of the army most harms Ukraine’s ability to defeat Russia.

This is evidenced by the data of a nationwide sociological survey conducted by the “Democratic Initiatives” Foundation and the Kyiv International Institute of Sociology with the support of the Prague Center for Civil Society.

The research was conducted in July, and it was devoted to the issue of adaptation of Ukrainians to life in war conditions, in particular, the perception of the situation with the government’s actions to strengthen defense capabilities.

To the question “How often do you come across reports or news about problems in the Armed Forces that prevent the military from effectively fighting the enemy?”, almost 30% answered “very often”, another 31% answered “often”.

Among the problems that, according to the respondents, most harm Ukraine’s ability to defeat Russia, Ukrainians named:

corruption during procurement for the needs of the army – 61.7%

lack of ammunition – 58.3%

lack of critical equipment (drones, communication systems) for forward units – 54%

corruption and incompetence in military committees 53.8%

lack of armored vehicles on the front line 51.7%

incompetent management at grassroots level 27.3%

unsatisfactory level of training and preparation of mobilized 22.1%

incompetent management at the highest level 20.6%

unsatisfactory organization of evacuation of the wounded 20.5%

Among those who, according to Ukrainians, play a key role in providing the military at the front with everything they need are ordinary volunteers. 59.8% of the surveyed respondents think so. Large volunteer funds (53.1%), foreign states – allies of Ukraine (48.1%), the soldiers themselves at the expense of their own funds (42.8%), the government (25%), business (14.4%).

© Times of Ukraine

Leave a Reply