Як сама Росія зробила себе ізгоєм у світовій економіці – Как сама Россия сделала себя изгоем в мировой экономике – How Russia itself made an outcast in the world economy

2022 року Росія втратила понад третину доходу свого федерального бюджету внаслідок комплексу заходів Заходу через вторгнення російських військ в Україну. Тим самим Росія стала ізгоєм у світовій економіці.

Протягом кількох десятиліть Росія здійснювала значний ступінь контролю та впливу на європейські країни, використовуючи два основні інструменти впливу: натяк на загрозу ядерної війни та постачання енергетичних ресурсів – газ та нафту. Росія забезпечувала Європі близько половини газу та майже чверть нафти. Ці два інструменти давали Росії можливість впливати на європейську та світову політику, даючи їй значні важелі впливу та місце за столом переговорів під час прийняття важливих глобальних рішень.

Але 2022 року все звалилося. І тепер Росія загнана у глухий кут, з якого не може вибратися. Світова економіка більше не потребує Росії і не хоче її. Як наслідок, Росію більше не сприймають як світову наддержаву. І все через фатальне рішення напасти на Україну. Це виявилося найбільшим прорахунком Кремля за всю російську історію.

Коли Росія вперше вторглася в Україну в 2014 році, Захід відреагував швидко, ввівши широкий набір санкцій, покликаних підірвати російську економіку та ліквідувати здатність Росії продовжувати цю мілітарну кампанію. Однак Путін не зрозумів натяку, оскільки був упевнений, що Росія має інструменти впливу на Захід за допомогою нафти і газу.

Путін недооцінив прагнення Заходу всебічно підтримувати Україну і саме це сталося. Захід почав надавати Україні значну фінансову та військову допомогу.

Тоді Путін вигадав авантюрний план. Замість того, щоб відступити та зберегти залишки російської економіки та, водночас, залишки політичної присутності у світі, Путін вирішив посилити тиск на Європу, сподіваючись заморозити її. З наближенням зими перекривши постачання російського газу до Європи.

Ідея полягала в тому, що після довгої та холодної зими у поєднанні з постійним потоком російської пропаганди, яка виправдовує вторгнення в Україну, Європа більше не матиме бажання втручатися, і вона благатиме своїх політиків відновити нормальну торгівлю з Росією.

Нафта і є основними статтями експорту Росії. Це одні з небагатьох товарів, які Росія є цінністю для зовнішнього світу, що навіть призвело до появи нового ярлика Росії як країни-бензоколонки.

Росія залежить від експорту нафти та газу, що забезпечує близько 50% російського федерального бюджету. При цьому близько 80% свого палива Росія традиційно експортувала до Європи.

Шантажирую Європу відключенням газу перед зимою, Путін прорахувався і позбавив Росію європейського ринку та величезних доходів, коли повномасштабна, дорога війна з Україною вже почалася.

Путіну розраховував на успіх свого плану та поповнення тимчасових втрат за рахунок видобутку території, яку він планував відібрати в України. І, можливо, як і у разі вторгнення на Україну, Путін очікував, що ця спецоперація щодо газу швидко та успішно завершиться.

Після того, як Росія відключила газ Європі, відбулися дві несподівані для Росії події, які повністю зруйнували план Путіна і зробили російську економіку непотрібною світу назавжди. Це тепла зима та активізація нових постачальників газу до Європи.

Європа пережила одну з найтепліших зим у її історії. Іншими словами, першій половині зими Європа не потребувала російського природного газу. Так Путін втратив свій ключовий момент стратегічного важеля впливу, оскільки тепла погода подарувала Європі критичний момент, необхідний завдати остаточного удару по російській економіці шляхом пошуку інших постачальників.

Європа спромоглася швидко знайти інших постачальників газу. Менш ніж за рік Європа повністю замінила російські постачання, ліквідувавши свою залежність від російського природного газу.

Також Європа знайшла можливість відмовитися від російської нафти, до того ж запровадивши повну заборону на основні категорії російських нафтопродуктів.

Так Росія втратила більше третини доходів, необхідних для російського федерального бюджету менш ніж за один рік. І цей дохід уже ніколи не повернеться, бо жодна країна не хоче бути залежною від шантажиста.

Путін втратив всі важелі на Захід, своїми діями вигнавши Росію зі світової економіки.

У спробі компенсувати свої втрати Росія в паніці звернулася до інших ринків, але виявила, що навіть недавні союзники не хочуть мати з нею справу, чи хочуть, але на своїх умовах.

Китай та Індія досягли від Росії знижок до 50% на російську нафту та газ. Хоча Китай вважає за краще покладатися на власні сили, щоб ніхто не міг відключити його природний газ, коли він його найбільше потребує. Навіть для, начебто, ідеологічно близького Китаю Росія стала неприйнятним діловим партнером. Навіть Китай відверто не хоче мати справу із Росією.

Вторгнення в Україну стало руйнівним для самої Росії. Війна спустошила російську скарбницю та знесила правлячий режим. Цілком очевидно, що Росія рухається до катастрофи, можливо, до свого зникнення як держави.

© Times of Ukraine

. . . .

В 2022 году Россия потеряла более трети дохода своего федерального бюджета вследствие комплекса мер Запада из-за вторжения российских войск в Украину. Тем самым Россия стала изгоем в мировой экономике.

На протяжении нескольких десятилетий Россия осуществляла значительную степень контроля и влияния на европейские страны, используя два основных инструмента влияния: намёк на угрозу ядерной войны и поставки энергетических ресурсов – газ и нефть. Россия обеспечивала Европе около половины газа и почти четверть нефти. Эти два инструмента давали России возможность влиять на европейскую и мировую политику, давая ей значительные рычаги влияния и место за столом переговоров при принятии важных глобальных решений.

Но в 2022 году все рухнуло. И теперь Россия загнана в глухой угол, из которого не может выбраться. Мировая экономика больше не нуждается в России и не хочет её. Как следствие, Россию больше не воспринимают как мировую сверхдержаву. И всё из-за фатального решения напасть на Украину. Это оказалось крупнейшим просчётом Кремля за всю российскую историю.

Когда Россия впервые вторглась в Украину в 2014 году, Запад отреагировал быстро, введя широкий набор санкций, призванных подорвать российскую экономику и ликвидировать способность России продолжать данную милитаристскую кампанию. Однако, Путин не понял намёка, поскольку был уверен, что у России есть инструменты влияния на Запад с помощью нефти и газа.

Путин недооценил стремление Запада всесторонне поддерживать Украину, и именно это произошло. Запад начал предоставлять Украине значительную финансовую и военную помощь.

Тогда Путин придумал авантюрный план. Вместо того, чтобы отступить и сохранить остатки российской экономики и, вместе с тем, остатки политического присутствия в мире, Путин решил усилить давление на Европу, надеясь заморозить её. С приближением зимы перекрыв поставки российского природного газа в Европу.

Идея заключалась в том, что после долгой и холодной зимы в сочетании с постоянным потоком российской пропаганды, оправдывающей вторжение в Украину, у Европы больше не будет желания вмешиваться, и она будет умолять своих политиков восстановить нормальную торговлю с Россией.

Нефть и газ являются основными статьями экспорта России. Это одни из немногих товаров, которые Россия представляет ценность для внешнего мира, что даже привело к появлению нового ярлыка России как страны-бензоколонки.

Россия зависит от экспорта нефти и газа, который обеспечивает около 50% российского федерального бюджета. При этом, около 80% своего топлива Россия традиционно экспортировала в Европу.

Шантажирую Европу отключением газа перед зимой, Путин просчитался и лишил Россию европейского рынка и огромных доходов когда полномасштабная, дорогостоящая война с Украиной уже началась.

Путину рассчитывал на успех своего плана и восполнение временных потерь за счет добычи территории, которую он планировал отобрать у Украины. И, возможно, как и в случае вторжения на Украину, Путин ожидал, что эта спецоперация по газу быстро и успешно завершится.

После того, как Россия отключила газ Европе, произошло два неожиданных для России события, которые полностью разрушили план Путина и сделали российскую экономику ненужной миру навсегда. Это тёплая зима и активизация новых поставщиков газа в Европу.

Европа пережила одну из самых тёплых зим в её истории. Иными словами, первую половину зимы Европа не нуждалась в российском природном газе. Так Путин потерял свой ключевой момент стратегического рычага влияния, поскольку теплая погода подарила Европе критический момент, необходимый для нанесения окончательного удара по российской экономике путем поиска других поставщиков.

Европа смогла быстро найти других поставщиков газа. Менее, чем за год Европа полностью заменила российские поставки, ликвидировав свою зависимость от российского природного газа.

Также Европа нашла возможностью отказаться от российской нефти, к тому же введя полный запрет на основные категории российских нефтепродуктов.

Так Россия потеряла более трети доходов, необходимых для российского федерального бюджета, менее чем за один год. И этот доход уже никогда не вернется, потому что ни одна страна не хочет быть зависимой от шантажиста.

Путин потерял все рычаги воздействия на Запад, своими действиями изгнав Россию из мировой экономики.

В попытке компенсировать свои потери, Россия в панике обратилась к другим рынкам, но обнаружила, что даже недавние союзники не хотят иметь с ней дело, или хотят, но на своих условиях.

Китай и Индия добились от России скидок до 50% на российскую нефть и газ. Хотя Китай предпочитает полагаться на собственные силы, чтобы никто не мог отключить его природный газ, когда он в нем больше всего нуждается. Даже для, казалось бы, идеологически близкого Китая Россия стала неприемлемым деловым партнёром. Даже Китай откровенно не хочет иметь дело с Россией.

Вторжению в Украину стала разрушительным для самой России. Война опустошила российскую казну и обессилила правящий режим. Совершенно очевидно, что Россия движется к катастрофе, возможно, к своему исчезновению как государства.

© Times of Ukraine

. . . .

In 2022, Russia lost more than a third of the income of its federal budget as a result of a complex of Western measures due to the invasion of Russian troops into Ukraine. Thus, Russia became an outcast in the world economy.

For several decades, Russia has exercised a significant degree of control and influence over European countries, using two main tools of influence: the hint of the threat of nuclear war and the supply of energy resources – gas and oil. Russia supplied Europe with about half of its gas and almost a quarter of its oil. These two tools gave Russia the opportunity to influence European and world politics, giving it significant leverage and a seat at the negotiating table when making important global decisions.

But in 2022, everything collapsed. And now Russia is driven into a dead end from which it cannot get out. The world economy no longer needs or wants Russia. As a result, Russia is no longer perceived as a world superpower. And all because of the fatal decision to attack Ukraine. This turned out to be the biggest miscalculation of the Kremlin in the entire Russian history.

When Russia first invaded Ukraine in 2014, the West responded quickly, imposing a wide array of sanctions designed to undermine the Russian economy and eliminate Russia’s ability to continue this military campaign. However, Putin did not take the hint, as he was sure that Russia had the tools to influence the West with the help of oil and gas.

Putin underestimated the desire of the West to comprehensively support Ukraine, and this is exactly what happened. The West began to provide Ukraine with significant financial and military aid.

Then Putin came up with an adventurous plan. Instead of backing down and preserving the remnants of the Russian economy and, at the same time, the remnants of a political presence in the world, Putin decided to increase the pressure on Europe, hoping to freeze it. With the approach of winter, cutting off the supply of Russian gas to Europe.

The idea was that after a long and cold winter, combined with a steady stream of Russian propaganda justifying the invasion of Ukraine, Europe would no longer want to intervene and would beg its politicians to restore normal trade with Russia.

Oil is the main export of Russia. These are one of the few goods that Russia is valuable to the outside world, which has even led to the emergence of a new label for Russia as a gas station country.

Russia depends on the export of oil and gas, which provides about 50% of the Russian federal budget. At the same time, Russia traditionally exported about 80% of its fuel to Europe.

Blackmailing Europe by cutting off gas before winter, Putin miscalculated and deprived Russia of the European market and huge revenues, when a full-scale, expensive war with Ukraine had already begun.

Putin counted on the success of his plan and replenishment of temporary losses due to the extraction of territory that he planned to take from Ukraine. And perhaps, as in the case of the invasion of Ukraine, Putin expected that this special gas operation would be completed quickly and successfully.

After Russia cut off gas to Europe, two unexpected events took place for Russia that completely destroyed Putin’s plan and made the Russian economy useless to the world forever. This is a warm winter and the activation of new gas suppliers to Europe.

Europe experienced one of the warmest winters in its history. In other words, during the first half of winter, Europe did not need Russian natural gas. Thus, Putin lost his key moment of strategic leverage, as the warm weather gave Europe the critical moment it needed to deal the final blow to the Russian economy by finding other suppliers.

Europe managed to quickly find other gas suppliers. In less than a year, Europe completely replaced Russian supplies, eliminating its dependence on Russian natural gas.

Europe also found an opportunity to give up Russian oil, in addition to introducing a complete ban on the main categories of Russian oil products.

This is how Russia lost more than a third of the income needed for the Russian federal budget in less than one year. And this income will never return, because no country wants to be dependent on a blackmailer.

Putin has lost all leverage on the West, by his actions expelling Russia from the world economy.

In an attempt to compensate for its losses, Russia turned to other markets in a panic, only to find that even recent allies did not want to do business with it, or did, but on their own terms.

China and India have obtained discounts of up to 50% on Russian oil and gas from Russia. Although China prefers to rely on its own power so that no one can cut off its natural gas when it needs it most. Even for the supposedly ideologically close China, Russia has become an unacceptable business partner. Even China frankly does not want to do business with Russia.

The invasion of Ukraine was devastating for Russia itself. The war devastated the Russian treasury and brought down the ruling regime. It is quite obvious that Russia is heading for disaster, perhaps for its own disappearance as a state.

© Times of Ukraine

Leave a Reply