Повернення історичних українських земель – The return of historical Ukrainian lands

Україна починає повертати свої землі. Зеленський підписав указ “Про історично населені українцями території російської федерації” про визнання півдня росії історичними землями України.

В указі названо землі в межах сучасного Краснодарського краю а також Білгородської, Брянської Воронезької Курської та Ростовської областей.

Українському кабміну доручено за участю міжнародних експертів розробити та внести на розгляд Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України “план дій щодо збереження національної ідентичності українців у російській федерації, у тому числі на історично населених ними землях (на Кубані, у Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині в межах сучасних Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей російської федерації)”.

Цей план дій має передбачати, зокрема, опрацювання питання про збір даних про “злочини, скоєні проти українців, які проживають (мешкали) на територіях Росії, історично населені етнічними українцями”. Крім цього, указ передбачає:

  • активізацію роботи “з протидії дезінформації та пропаганді російської федерації з історії та справжнього українців у росії та всіх поневолених нею народів” (у цьому контексті наголошено на необхідності проведення заходів, спрямованих на “розвінчування російських міфів про Україну”);
  • розвиток взаємодії між українцями та поневоленими росією народами”;
  • забезпечення спільно з українською Національною академією наук “підготовки та розповсюдження в Україні та світі матеріалів про більш ніж тисячолітню історію української держави, про історичні зв’язки земель, населених етнічними українцями, з українськими національними державними утвореннями в різні історичні періоди”;
  • висвітлення у навчальних програмах та підручниках “правдивої історії етнічних українців на історично населених ними землях у межах російської федерації”.

© Times of Ukraine

. . . .

Ukraine begins to return its lands. Zelensky signed the decree “On the territories of the Russian Federation historically inhabited by Ukrainians” on the recognition of the south of Russia as the historical lands of Ukraine.

The decree named lands within the boundaries of the modern Krasnodar Territory, as well as the Belgorod, Bryansk, Voronezh, Kursk, and Rostov regions.

Ukraine’s Cabinet of Ministers has been instructed, with the participation of international experts, to develop and submit to the National Security and Defense Council (NSDC) of Ukraine “an action plan for the preservation of the national identity of Ukrainians in the Russian Federation, including in the lands historically inhabited by them (in the Kuban, Starodubshchyna, Northern and Eastern Slobozhanshchyna within the boundaries of modern Krasnodar Territory, Belgorod, Bryansk, Voronezh, Kursk, Rostov Oblasts of the Russian Federation)”.

This plan of action should include, in particular, working out the issue of collecting data on “crimes committed against Ukrainians living (dwelling) in the territories of Russia, historically inhabited by ethnic Ukrainians.” In addition, the decree provides:

  • intensification of work “on countering disinformation and propaganda of the Russian Federation on the history and true Ukrainians in Russia and all the peoples enslaved by it” (in this context, the need for measures aimed at “debunking Russian myths about Ukraine” is emphasized);
  • development of interaction between Ukrainians and peoples enslaved by Russia”;
  • ensuring, together with the Ukrainian National Academy of Sciences, “the preparation and distribution in Ukraine and the world of materials about the more than a thousand-year history of the Ukrainian state, about the historical connections between the lands inhabited by ethnic Ukrainians and the Ukrainian national state formations in different historical periods”;
  • coverage in educational programs and textbooks of “the true history of ethnic Ukrainians in the lands historically inhabited by them within the borders of the Russian Federation.”

© Times of Ukraine

Leave a Reply