Україна в Авангарді – Ukraine in Avant Garde

Київська Art Ukraine Gallery презентує книгу Дмитра Горбачова і Валентина Соколовського, котру вже іменують “Бібілією українського мистецтва” – “МИСТЕЦТВО СВІТУ. ВНЕСОК УКРАЇНИ”.

Україна належить до невеликої групи країн, у мистецтві яких знайшли своє місце всі найголовніші світові течії – античність, готика, ренесанс, бароко, рококо, класицизм, романтизм, модерн, різні течії модернізму – причому, в зразках першого світового ряду.

І кожна течія позначена художником світової міри, а то й не одним. Мистецтво Русі – то ікони Алімпія Печерського, готика – фрески Андрія Русина, ренесанс –мініатюри Андрійчини Многогрішного, бароко – скульптури Іоганна Пінзеля, рококо – живопис Алімпія Галика, портрети Дмитра Левицького і Володимира Боровиковського…

Світ вже усвідомлює, що поява з українського степу в 20 сторіччі таких законодавців світового мистецтва як Малевич, Архипенко, Екстер, Богомазов, Мурашко, Маневич, Татлін, Максимович, Петрицький, Кандинський, Бурлюк, Єрмилов не може бути випадковістю. Це не пояснюється і химерністю історичного розвитку. За цим –багатовікова, якщо не кількатисячолітня традиція.

Цю традицію сьогодні продовжують нащадки українських майстрів – у своїх найкращих творах сучасного мистецтва.

Презентацію видання, 20 березня о 17:00Art Ukraine Gallery – Столичне шосе, 101, ТЦ “Домосфера”, 3 поверх, Київ

Серед гостей події, сучасні імениті митці — Віктор Сидоренко, Анатолій Криволап, Олег Тістол. Модераторка зустрічі — кураторка та співласниця Art Ukraine Gallery Наталія Заболотна.

ART UKRAINE GALLERY стала найбільшою в Україні галереєю сучасного мистецтва. Вона була відкрита у форматі першої благодійної галереї у квітні 2023 року, за ініціативи та під кураторством відомої культурної діячки, президентки Фонду гуманітарного розвитку України – Наталії Заболотної, спільно з громадською діячкою, співзасновницею та очільницею ГО “Відчуй” – Людмилою Пишною.

За рік з дня відкриття галереї, під час благодійних аукціонів, галереєю було зібрано 3,5 млн грн. За ці кошти, для найбільшої дитячої лікарні країни – НДСЛ “Охматдит”, було придбано та подаровано три кабінети: діагностики слуху, лор-установку та післяопераційної реабілітації. 700 000 грн також спрямовано на закупівлю кількох сотень захисних навушників та фільтрів нашим військовим, аби вони зберегли свій слух під час бойових дій.

© Times of Ukraine

. . . .

Kyivan Art Ukraine Gallery presents the book by Dmytro Horbachev and Valentin Sokolovsky, which is already called the “Bible of Ukrainian art” – “THE ART OF THE WORLD. CONTRIBUTION OF UKRAINE”.

Ukraine belongs to a small group of countries, in the art of which all the most important world currents have found their place – antiquity, Gothic, Renaissance, baroque, rococo, classicism, romanticism, modernism, various currents of modernism – moreover, in examples of the first world order.

And each trend is marked by a world-class artist, and not just one. The art of the Rus is the icons of Olympias Pechersky, Gothic – frescoes of Andrii Rusyn, Renaissance – miniatures of Andrichyna Mnogogryshny, Baroque – sculptures of Johannes Pinzel, Rococo – paintings of Olympias Halyk, portraits of Dmytro Levytsky and Volodymyr Borovykovsky…

The world is already aware that the appearance of such legislators of world art as Malevich, Arkhipenko, Ekster, Bogomazov, Murashko, Manevich, Tatlin, Maksymovych, Petrytsky, Kandinsky, Burlyuk, Yermylov from the Ukrainian steppe in the 20th century cannot be a coincidence. This is not explained by the quirkiness of historical development. Behind this is a centuries-old, if not several thousand-year-old tradition.

This tradition is continued today by the descendants of Ukrainian masters – in their best works of modern art.

Publication presentation, March 20 at 5:00 p.m. – Art Ukraine Gallery – 101 Stolichne Shosse, Domosfera shopping center, 3rd floor, Kyiv

Among the guests of the event, famous contemporary artists — Viktor Sydorenko, Anatoliy Kryvolap, Oleg Tistol. Moderator of the meeting is Natalia Zabolotna, curator and co-owner of Art Ukraine Gallery.

ART UKRAINE GALLERY has become the largest contemporary art gallery in Ukraine. It was opened in the format of the first charity gallery in April 2023, on the initiative and under the curatorship of a well-known cultural figure, the president of the Fund for Humanitarian Development of Ukraine – Natalia Zabolotnaya, together with a public figure, co-founder and head of the NGO “Feel” – Lyudmila Pishna.

In the year since the opening of the gallery, during charity auctions, the gallery has collected UAH 3.5 million. For the largest children’s hospital in the country – NDSL “Okhmatdit”, three rooms were purchased and donated with these funds: hearing diagnostics, ENT equipment and post-operative rehabilitation. UAH 700,000 is also intended for the purchase of several hundred protective headphones and filters for our military personnel so that they can preserve their hearing during hostilities.

© Times of Ukraine

Leave a Reply